วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 บริบทโรงเรียน

 

1.       ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
ข้อมูลทั่วไป
                โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160  โทรศัพท์ 075-375052  เปิดสอนในระดับอนุบาล ปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน  จำนวน บุคลากร 12 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู  9 คน  พนักงานบริการ 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน
                จุดเด่น
-  มีทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
-  มีบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน
-  มีการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของบุคลากร ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพอใช้มากกว่าร้อยละ 70
-  มีชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนและอยากนำบุตรหลานมาเข้าเรียน
                จุดด้อย
-  โรงเรียนมีเนื้อที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถขยายห้องเรียน จึงไม่สามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
-  ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านICT
-  การจัดการข้อมูลไม่เป็นระบบ
โอกาสที่จะพัฒนา
โรงเรียนชุมชนวัสระแก้ว มีโอกาสพัฒนาและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม ชุมชนและผู้นำท้องถิ่น พร้อมส่งเสริม สนับสนุนประกอบกับนโยบายด้านการเมืองและกฎหมาย เช่น นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และการขับเคลื่อนภาคสังคมและประชาชนในการศึกษาที่ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกเรียนต่อสูง ๆ เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต นโยบายการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
2.       ระบบข้อมูลสถานศึกษา 
-  ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลวิชาการและอื่นๆของโรงเรียน ที่มีอยู่แล้วจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งอยู่ในรูปเอกสาร
- มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากต้นสังกัด เช่น OBEC-SMIS  , M-OBEC , B-OBEC  ,P – OBEC  และเป็นเอกสารที่สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยากในการค้นหาหรือการนำข้อมูลมาใช้
- ในการพัฒนาควรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสำเนาคู่ฉบับที่ฝ่ายงานสารบรรณของโรงเรียน 1 ชุด  เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการนำข้อมูลกลับมาใช้  และ  การจัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
3.  ระบบนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา นั้น โรงเรียนควรจะมีบล็อกหรือเวปไซต์สำหรับนำเสนอโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลได้อีกด้วย และส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเยนการสอนโดยการทำบล็อกส่วนตัวในแต่ละวิชาที่รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม spss

การใช้โปรแกรม SPSS
1.เปิดโปรแกรม SPSS
2.ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ 2 หน้า หน้า 1 data view หน้า 2 variable view
3.ให้กดหน้า 2 variable view
4.กำหนดค่าในหน้า variable view
ช่องname พิมพ์ เพศ,a1,a2,a3,………,d3 เรียงจากบนลงล่าง โดย a แทนแบบประเมินด้านที่ 1 b แทนแบบประเมินด้านที่ 2 c แทนแบบประเมินด้านที่ 3 และ d แทนแบบประเมินด้านที่ 4
ช่องwidth พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
ช่องdeimalsเลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2) ช่องvalue ใส่ค่าโดย
คลิกขวา แถวเพศ ในช่อง value พิมพ์ 1 ชาย 2 หญิง ส่วนแถว a1,a2....,d3 ในช่อง value   ใส่
                     1-น้อยที่สุด
                     2-น้อย
                     3-ปานกลาง
                     4-มาก
                     5-มากที่สุด
5.หลังจากนั้นกลับมากดหน้า 1 data view ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view เพศa1,a2,a3,……………..,d3 จะมาปรากฏ บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ละข้อจนครบทุกข้อ แล้วจึงกรอกข้อมูลคนที่ 2,3,4 จนครบ 20 คน โดย ช่อง เพศ หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย พิมพ์ 1 เพศหญิง พิมพ์ 2
ช่อง a1 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง ให้พิมพ์เลข 3
ช่อง a2 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก ให้พิมพ์เลข 4
จนถึง d4 ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 คน)
7.การวิเคราะห์ข้อมูล กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3
 คลิก okกดที่ analyze เลือก descriptive statistic เลือก frequencies เลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล
8.ค่าร้อยละใช้กับ เพศ ตำแหน่ง เงินเดือน เป็นต้น
9.ค่าเฉลี่ย ใช้กับ ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเอง

แนะนำตนเอง
ชื่อ                    นางปรานอม  วิเศษประไพ
ประวัติการศึกษา 
                         -  ประถมศึกษา   โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์  
                         -  มัธยมศึกษา     โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                         -  ปริญญาตรี        วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
                           2530  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน  อ.เชียรใหญ่    จ.นครศรีธรรมราช
                           2532  โรงเรียนวัดโมคลาน   อ.ท่าศาลา       จ.นครศรีธรรมราช
                           2536  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู   อ.บาเจาะ     จ.นราธิวาส
                           2548  -  ปัจจุบัน  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว   อ.ท่าศาลา  
                                       จ.นครศรีธรรมราช
                         
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว    อำเภอท่าศาลา  
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครศรีธรรมราช  เขต 4
ตำแหน่ง            ครู คศ.2  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
งานในหน้าที่    
                         -  หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ
                         -  ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                         -  สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์  ป.2  และ  ป.3
                         -   สอนประจำวิชาภาษาไทย   ป.3
คติ                    คิดดี  พูดดี  ทำดี