วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเอง

แนะนำตนเอง
ชื่อ                    นางปรานอม  วิเศษประไพ
ประวัติการศึกษา 
                         -  ประถมศึกษา   โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์  
                         -  มัธยมศึกษา     โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                         -  ปริญญาตรี        วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
                           2530  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน  อ.เชียรใหญ่    จ.นครศรีธรรมราช
                           2532  โรงเรียนวัดโมคลาน   อ.ท่าศาลา       จ.นครศรีธรรมราช
                           2536  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู   อ.บาเจาะ     จ.นราธิวาส
                           2548  -  ปัจจุบัน  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว   อ.ท่าศาลา  
                                       จ.นครศรีธรรมราช
                         
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว    อำเภอท่าศาลา  
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครศรีธรรมราช  เขต 4
ตำแหน่ง            ครู คศ.2  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
งานในหน้าที่    
                         -  หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ
                         -  ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                         -  สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์  ป.2  และ  ป.3
                         -   สอนประจำวิชาภาษาไทย   ป.3
คติ                    คิดดี  พูดดี  ทำดี

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหารครับ
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ