วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประโยชน์การทำบล็อก

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
การสร้างบล็อกเป็นการฝึกประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความคล่องตัวในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก สามารถนำมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้ และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำคัญและเหมาะสมมากกับการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและการบริหารทุกประเภท
ผลดีของการใช้งาน
- ใช้งานได้สะดวก ลดเวลาในการทำงาน มีความหลากหลาย นำเสนอได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริ หาร เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ บันทึกข้อมูล
-ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมใหม่ อาทิเช่น โปรแกรมอีเลินนิ่ง การจัดทำสไลด์ การตกแต่งบล็อกของตนเอง การเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจ และเรื่องใหม่ ๆ ลงในบล๊อก ทำให้กระตือรือร้นอาจารย์ มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ให้ความสนใจกับวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเวลาเรียนไม่เคยหลับเลยค่ะ เพราะกลัวจะตามเพื่อนไม่ทัน
-เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้นั้น เนื่องจากผู้เขียน บล็อก มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีมีความรู้เฉพาะด้านๆความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน บล็อก ต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
- พอเจอเพื่อนใหม่ สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ที่มีความคิด ความสนใจ ความรู้สึก ร่วมกันได้
- เป็นเหมือนบันทึกประจำวัน เป็นที่เก็บข้อมูลขององค์กร
ผลเสียของการใช้งาน
- ข้อความสามารถคัดลอก วางได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์
- นักเรียนที่ไม่มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้
- ข้อความของเพื่อนๆ ที่ลิงก์กันได้ สามารถคัดลอก ได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น